BOI application, BOI Thailand, BOI consulting, BOI lawyer, create a BOI company in Thailand, tax refund, visa business and work permit

พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญของเรา

ในกระบวนการการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ย่อมดำเนินไปได้ดีกว่าหากท่านการได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพและมีความสามารถ ท่านจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุน การยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ที่รัฐบาลไทยเสนอให้แก่นักลงทุนได้อย่างเต็มที่

ความเชี่ยวชาญของเราด้านการให้บริการแก่บริษัทของท่านในประเทศไทย

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในทุกระดับยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทของท่านในประเทศไทย: การสมัครรับข้อเสนอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, การตรวจลงตราหรือวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน การบัญชี พิธีศุลกากรการนำเข้าส่งออก ฯลฯ

โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อสงสัยใด

BOI Thai พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญของเรา.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

BOI Thailand, board of investment in Thailand, Thailand board of investment, Thailand BOI, Thai BOI, BOI registration, BOI Application in Thailand

สิทธิประโยชน์ เพื่อการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

• อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% (ยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติ ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือที่มีกฎหมายอื่นก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)
• อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการเข้ามาท�ำงาน

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand, board of investment

บริการหลักของบีโอไอ

บริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ข้อมูลด้านการลงทุน และการขอรับส่งเสริมการลงทุน
– ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินธุรกิจ แก่นักลงทุน เช่น การจัดตั้งบริษัท การยื่นขอใบอนุญาตท�ำงาน เป็นต้น
– บริการเชื่อมโยงและจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ
– บริการจัดหาผู้ร่วมทุน
– บริการแนะน�ำและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์บุคลากร ทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC)
– บริการให้ค�ำแนะน�ำการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ และจัดอบรมหลักสูตรการลงทุน ของคนไทยในต่างประเทศ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

ให้บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับ
– การลงทุนในกิจการส�ำนักงานใหญ่ข้ามชาติ (IHQ)
– การลงทุนในกิจการการค้าระหว่างประเทศ (ITC)
– การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
– การน�ำเข้าช่างฝีมือและผู้ช�ำนาญการต่างชาติส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand, chonburi, asean

– ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรและผลิตผล จากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 10%
– ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
– ต้องมีแนวทางและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีจัดการมลพิษ

เงินลงทุนขั้นต�่ำ

– ต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
– ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการท�ำธุรกิจ เช่น กิจการ R&D, Software, Electronic Design, Engineering Design, Creative Design เป็นต้น จะต้องมี ค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านที่ก�ำหนด ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
– ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส�ำหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยาย จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณ

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand, bangkok

ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand

อุตสาหกรรมเบา

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand

กิจการบริการและสาธารณูปโภค

BOI Thailand, how to invest in Thailand, board of investment thailand, tax refund company thailand, why invest in Thailand, Investment Advantages in Thailand, visa thailand, work permit Thailand

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนควรจะทราบถึงกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน โดยในหลายประเภทกิจการที่สำคัญได้กำหนด เงื่อนไขไว้เฉพาะ ประเภท ขนาด และเงื่อนไขกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนนี้ ได้รวบรวมจากประกาศต่างๆ ซึ่งผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน สามารถศึกษาข้อมูล จากประกาศเพิ่มเติม เพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

กิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่กำหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น ดังนี้

 • ประเภท 1.3 กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส)
 • ประเภท 3.9 กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
 • ประเภท 4.11.1 กิจการผลิตลำตัวอากาศยาน ชิ้นส่วนลำตัวอากาศยาน ชิ้นส่วนสำคัญเช่น เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ใบพัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • ประเภท 5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภท 5.7 กิจการซอฟต์แวร์
 • ประเภท 7.1.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากขยะ หรือเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel)
 • ประเภท 7.8 กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
 • ประเภท 7.9.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
 • ประเภท 7.10 กิจการ Cloud Service
 • ประเภท 7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา
 • ประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 • ประเภท 7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
 • ประเภท 7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
 • ประเภท 7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
 • ประเภท 7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 และ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส.1/2560ปรับปรุง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560